VEDTEKTER


Vedtekter for Stiftelsen Eventyrbrua Steinerbarnehage i henhold til Barnehageloven § 7

Eierforhold

Eventyrbrua Steinerbarnehagen er en stiftelse.

 1. Formål

Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impuls.

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i trygge omgivelser i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen er en frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyn- eller trossamfunn.

 1. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 100.000.

 1. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen, sammen med en inntakskomité bestående av to avdelingsledere.

 1. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er Oslo.

Barnehagen er åpen for barn fra 12 måneder.

Barn av førskolelærere som har fast stilling som avdelingsleder i Eventyrbrua Steinerbarnehage og søsken av barn som har plass i barnehagen kan tildeles plass før de blir 12 måneder, dersom de fyller 1 år i løpet av høsten.

Barn som er tildelt fast plass, beholder plassen til utgangen av juni det året barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor kontrakten med barnehagen er misligholdt.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

 1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 2. Det skal tillegges stor vekt at barnet skal fortsette i Steinerskole.
 3. Barn av førskolelærere som har fast stilling som avdelingsleder i Eventyrbrua Steinerbarnehage.
 4. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
 5. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alders- og kjønnssammensetning.
 1. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Inntakskomitéen kan tilby barnehageplass utenom samordnet opptak når et er ledige plasser. Opptak av barn og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad fra barnets foresatte, og i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid av barnehageplassen er 2 måneder regnet fra den 1. eller den 15. påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side skal også skje skriftlig. Juli måned regnes ikke med når det gjelder oppsigelsesfristen. Dersom en oppsigelse skal være gyldig fra 1. august, må den være barnehagen i hende innen 30. april.

 1. Foreldrebetaling

Styret fastsetter foreldrebetaling som skal betales 11 mnd i året. I tillegg til oppholdsbetaling betales månedlige matpenger til selvkost. Ved endringer tas dette opp i foreldrerådet. Søskenmoderasjon og redusert oppholdsbetaling følger kommunens bestemmelser. Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter og purregbyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso. Ved oppstart i barnehagen betales et depositum størrelse 1 måneds oppholdsbetaling.

 1. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass.

Anke over avslag på barnehageplass rettes først til styret i Stiftelsen Eventyrbrua Steinerbarnehage som skal vurdere om barnehagens retningslinjer for opptak er fulgt.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

 1. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

I tillegg til vedtekter, har barnehagen utformet en kontrakt mellom barnehagen og barnets foresatte som undertegnes ved oppstart. Kontrakten inneholder opplysninger om barnehagetilbudet ved Eventyrbrua Steinerbarnehage.

 1. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,3 m2 for barn under 3 år.

 1. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl 07.45 til kl 16.30 mandag til fredag.

Barnehagen holder stengt 4 uker i juli (uke 27 – 31), fra og med 24. desember til første virkedag etter nyttår, hele påskeuken, fredag etter Kr. Himmelfartsdag, 2 dager høstferie, 3 dager vinterferie.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt i forbindelse med 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene skal være fastsatt ved barnehageårets begynnelse. Barnehageåret starter 1. august.

 1. Barnehagens interne kontrollsystem

Barnehagen har et internkontrollsystem som ivaretar brannvern, førstehjelp, samt helse, miljø og sikkerhet inne og ute.

 1. Samarbeidsutvalgets sammensetning og mandattid

Samarbeidsutvalget består av 6 representanter; 3 som representerer foreldre/ foresatte og 3 som representerer kollegiet. Foreldrerepresentantene velges av og blant representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU består av en hovedrepresentant og en vara fra hver avdeling. Assistentgruppen og pedagoggruppen velger en representant hver. Daglig leder er fast medlem i samarbeidsutvalget. Alle representanter unntatt daglig leder velges for to år ad gangen.

Samarbeidsutvalget velger leder blant foreldrerepresentantene.

Samarbeidsutvalget er pålagt samme taushetsplikt som barnehagens ansatte, jfr Barnehagelovens § 20.

 1. Diverse bestemmelser

Krav om helsekontroll av barn som skal oppholde seg i barnehage er hjemlet i barnehageloven § 23.

Barnehageloven slår fast at reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 20 gjelder for personalet i barnehager.

Barnehageloven § 21 og 22 pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten.

Ifølge barnehageloven § 19 må den som skal arbeide i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest, denne attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra arbeid i barnehager.

 1. Endringer

Bestemmelser fastsatt i disse vedtektene kan til enhver tid endres ensidig av Styret.

 1. Opphør

Ved opphør av barnehagens drift avgjør Styret videre forvaltning av eksisterende verdier og inventar m.v. Fortrinnsvis tildeles barnehagens verdier annen steinerpedagogisk virksomhet.

Vedtatt av Styret i Stiftelsen Eventyrbrua Steinerbarnehage 06.06.12