Styret


Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal overholde stiftelsens vedtekter samt gjeldende regler for stiftelser. Styret er ansvarlig for barnehagens drift.

Styret skal avholde minst to møter per år. (Ordinært styremøte avholdes om høsten og årsmøtet avholdes innen utgangen av juni måned. Ekstraordinære styremøter avholdes når det er nødvendig, eller daglig leder eller et styremedlem ber om det.)

Styret skal vedta barnehagens budsjett og har for øvrig det øverste økonomiske ansvaret for barnehagens drift.

Styret skal behandle strategi – og utviklingsplaner for barnehagen.

Styret skal påse at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Styret for Stiftelsen Eventyrbrua Steinerbarnehage:

 

Styreleder:

Ralph Pfaller

 

Styremedlemmer:

Nanja Rogne

Arve Mathisen

Francois Dabbadie

Mari Rise Knutsen