FORELDRESAMARBEID


SAMARBEIDSUTVALG

I Eventyrbrua Steinerbarnehage har vi et Foreldreråd som består av foreldre/ foresatte til alle barna. Dette rådet kommer sammen ved behov og ledes av FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som består av en forelder/ foresatt med vararepresentant fra hver avdeling.

Tre representanter fra FAU møter omtrent hver 6. uke i samarbeidsutvalget – SU, som består av like mange foreldre som ansatte. Her drøftes aktuelle samarbeidsspørsmål og planer for virksomheten. I tillegg har vi ulike foreldrekomiteer som planlegger og administrer dugnader og fester hvor alle foreldrene deltar.

FORELDRESAMTALER

Foreldre/ foresatte får tilbud om en foreldresamtale hvert halvår. Ellers er dere velkomne til foreldresamtale når dere selv måtte ha behov for det. Det er avdelingslederne som har ansvar for foreldresamtalene.

FORELDREMØTER

Dere får invitasjon til tre foreldremøter/ foredragskvelder hvert barnehageår. Vanligvis har vi et fellesmøte tidlig i høstsemesteret, et avdelingsvis møte i januar/ februar og en foredragskveld i mars/april.

DUGNADER i BARNEHAGEN

Barnehagen er i stor grad bygd opp på dugnad og stor deltakelse fra foreldre og ansatte. Vi ser verdi i at alle er med på å ta vare på omgivelsene, dette skaper stor tilhørighet og kommer spesielt barna til gode.

Dugnader blir annonsert i “Brevdua” (vår ukentlige epostavis) og på plakater, disse er obligatoriske for alle foreldre i Eventyrbrua Steinerbarnehage. Vanligvis er det en høstdugnad og en vårdugnad. Det forventes at en av foreldrene deltar på hver dugnad.